Обучение и въвеждане на НАССР

image

Обучение на Персонал: Съвместно с нашите добри партньори от Международна школа "ИНТРЕМЕНЮ" предлагаме на управителите на заведения за хранене и развлечение и местата за настаняване, експертна помощ в следните направления: Консултативна помощ по управление на заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване. Консултантска помощ по проектиране, оборудване, съставяне на менюта и при в ресторантите. Обучение по бизнес-управление на заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване. Провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на персонала на място, в заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване. Професионално тестване на персонала и при констатиране на пропуски, обучение за отстраняването им.


image

Разработка и въвеждане на обекта на НАССР - система за самоконтрол, която осигурява безопасността на храните чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физичните опасности през целия технологичен процес - от приемането на суровините, съхранението и преработката до реализацията на готовия продукт. Съгласно Закона за храните прилагането на НАССР е задължително от 2007 г. за всички производители и търговци на храни, в т.ч. кетъринг фирми, ресторанти, хотели, заведения за бързо хранене, закусвални, търговци, складове, борси за храни и т.н. НАССР е работещ метод, а не стандарт, и личната ангажираност е в основата на този метод. Предлагаме и всички изискуеми пособия за правилно функциониране на системата: термометри, цветни дъски за рязане, ножове, униформи за персонала, шапки, ръкавици и др.